lördag 3 september 2016

FN:s konvention och verkligheten om barns rättigheter.

Hur stämmer verkligheten med FN:s barnkonvention?


Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
 Fråga :
1. Kommer majoritet manliga och muslimer från Afghanistan och Afrika.
2. Kvinnorna är kvar. Fast de är förtryckta. 
3. Majoriteten kvinnor som kommer liksom männen följer islam.
4. Minoritet judar och kristna och andra utan politiskt inflytande i länder med muslimsk majoritet. 
 5. Det görs ingen ålderskontroll. Godtas bara det, som personen ifråga påstår. Skillnad i kontroll mot befolkningarna i de länder, som det kommer så många unga män till från arabvärlden.

 

Kan inte kallas att ha samma rättigheter och lika värde.


Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
Fråga : Hur är det med alla de, som inte får komma och främst flickor? Lider de inte av krig och nöd som pojkar? Är det bara någras bästa som räknas och främst pojkar och islamtrogna?

 Vilka barns bästa? När det mest kommer unga män och muslimer.

  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.      
  • Fråga. Varför så få flickor från den islamska världen till den icke-muslimska?

Kan inte påstås att varje barn har samma rätt.

  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet.
  • Fråga: Bara pojkar som får uttrycka åsikter? Vilken kritik existerar i islamska länder? Vilken yttrandefrihet råder där? Bara islam är tillåtet.

Kan inte kallas yttrandefrihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar