lördag 22 december 2012

Demografisk dividend.


Frivillig familjeplanering är nödvändigt om utvecklingsländerna ska kunna uppnå sin fulla ekonomiska potential.
 Ekonomisk tillväxt och nedgång hör nära ihop med mortalitet och fertilitet. Den s.k. demografiska dividenden. Med färre födslar vart år minskar ett lands beroende unga jämfört med befolkning i arbetsför ålder. Med färre att försörja har ett land fullt med möjligheter till snabb ekonomisk tillväxt om rätt social och ekonomisk politik förs och investeringar görs.
Den politiken sätter fokus på Afrika för att uppnå en demografisk dividend och adekvat omedelbar aktion och understryker investeringar i hälsa, utbildning, jämlikhet och ekonomisk politik för att ta fördel av alla möjligheter det ger.
Beslutsfattarna måste agera och få ut det mesta möjliga av den demografiska dividenden.
Övergången till små familjeenheter har såväl följt som bidragit till förbättrad överlevnad för barn. Men trots förbättringar av överlevnaden för barn i världens fattigaste länder har nedgången i fertilitet varit mycket långsam och en demografisk förändring inte uppstått.
Miljontals kvinnor har inga möjligheter att välja antal, tidpunkt och tid mellan barnafödandet.
Som följd växer befolkningarna i dessa länder mycket snabbt  - med så mycket som 3% eller fler per år. En så hög tillväxt kan dubblera befolkningarna i dessa länder på bara 23 år.
I länder där par har många barn ökar befolkningarna snabbt och barn och tonåringar utgör en oproportionerligt stor del av befolkningen. 
 I världens minst utvecklade länder är mer än 40% av befolkningen under 15 års ålder och är beroende av finansiellt stöd från vuxna i arbetsför ålder (definierat som åldrarna 15-64). Ytterligare 90 miljoner mellan 15 och 90 är på väg att bli finansiellt oberoende allteftersom de är på väg mot vuxen ålder.
Stort antal unga kan vara en ekonomisk potential, men bara om familjer och regeringar kan investera adekvat i deras hälsa och utbildning och stimulera nya ekonomiska möjligheter för dem.
Men så länge genomsnittet barn per kvinna (totalt födslotal) förblir hög och antalet barn och tonåringar vida överstiger vuxna i arbetsför ålder, kommer familjer och regeringar inte att ha nödvändiga resurser för att investera som behövligt i varje barn.
För att uppnå demografisk övergång måste länder koncentrera sig på att ge kvinnor information och service om frivillig familjeplanering.
En av fyra kvinnor i utvecklingsländer vill undvika att bli gravida, senarelägga eller fördela tiden mellan födslar men använder inte moderna metoder för familjeplanering. Dessa kvinnor står för nära 80% av ofrivilliga graviditeter. När kvinnan kan välja när och hur ofta de vill bli gravida tenderar det att ha färre barn och har bättre möjligheter att få den önskade nivån på familjen.
Dessutom, genom att försena åldern för det första barnet, kan befolkningstillväxten också minska betydligt.
 I länder med de högsta födslotalen och lägst genomsnittsålder för äktenskap (huvudsakligen i sub-Sahara Afrika och SydAsien) kan den framtida befolkningstillväxten minskas betydligt genom att försena äktenskap och graviditet med fem år - minskad till 15% - 20% i sub-SaharaAfrika.
Trots relativ hög ekonomisk tillväxt i länder med hög fertilitet och låga utvecklingsindikationer - många i sub-Sahara Afrika - har inte levnadsstandarden förbättrats för de flesta.
Som resultat av stor ojämlikhet i dessa länder, har ekonomisk tillväxt endast gynnat en liten del människor medan de flesta fortsätter att leva i fattigdom med begränsad tillgång till utveckling.och med dålig hälsa. Följaktligen förblir fertiliteten hög, befolkningen fortsätter att växa och den demografiska förändringen saktas ner.
Om inte dessa länder mer betydande minskar fertiliteten och fullbordar en demografisk förändring, kommer möjligheten till en demografisk dividend att försenas i decennier.

http://www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/demographic-dividend.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar