torsdag 1 november 2012

Nyanländas utbildning...eller brist på.

Från december 2010 t.o.m. 31 mars 2012 har Arbetsförmedlingen tagit emot 10 064 nyanlända.
Målgruppen består till 76 procent av personer under 40 år, varav 25 procent är under 25 år. Av samtliga nyanlända utgör 18–19 åringar 4 procent. Könsfördelningen är jämn 49% kvinnor och 51% män.

Tabell 2.1 visar de vanligaste födelseländerna bland nyanlända, som har skrivits in vid Arbetsförmedlingen och vilken utbildningsnivå de har. Somalia, Irak, Eritrea och Afghanistan tillhör de vanligaste utvand-ringsländerna och utgör tillsammans 68 procent av målgruppen. De resterande länderna består till stor del av andra länder från Afrika och Asien. Representationen från övriga kontinenter utgör endast 6 procent.
Av de nyanlända som har skrivits in vid Arbetsförmedlingen har 63 procent förgymnasial utbildning, varav 51 procent har en kortare utbildning än nio år. Statskontoret har i samband med granskningen av etableringsplaner konstaterat att många endast har ett par års utbildning. Den korta skolgången gäller framför allt nyanlända invandrare från Somalia och Afghanistan. I de intervjuer vi har genomfört med arbetsförmedlare och kommuner nämns ofta att många nyanlända är analfabeter. Generellt sett har kvinnorna lägre utbildningsnivå än männen .
Födelseland
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Totalt
varav < 9 år varav 9 år
Somalia 2 183 (79) 174 (6) 288 (10) 116 (4) 2 761
Irak 633 (42) 246 (16) 253 (17) 382 (25) 1 514
Eritrea 603 (44) 259 (19) 387 (28) 126 (9) 1 375
Afghanistan 844 (70) 100 (8) 142 (12) 127 (10) 1 213
Övriga länder 913 (29) 400 (12) 919 (29) 969 (31) 3 201
Totalt
5 176 (51)
1 179 (12)
1 989 (20)
1 720 (16)
10 064
Källa: Arbetsförmedlingen. Egen bearbetning.

Sysselsättningsgraden från 1997 efter 10 år har varit för nyanlända från Jugoslavien cirka70 %.
Från Irak cirka 47%. Från Iran cirka 51% och från Somalia cirka 35%. Sysselsättningsgraden för kvinnor från Somalia har minskat något beroende på att färre kvinnor i gruppen arbetar.

Hur många nyanlända har fått jobb hittills?
Under perioden december 2010 t.o.m. mars 2012 har 423 personer (4,2 procent) av de nyanlända fått arbete. Flertalet av dessa har någon form av subventionerat arbete. Andelen i arbete av dem som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen under minst ett år uppgår till 4,9 procent. Ut-fallet bör beaktas mot det faktum att nyanlända har en etableringsplan under två år, enligt vilken de ska delta i aktiviteter som betraktas vara nödvändiga för att de på sikt ska kunna integreras i arbets- och samhällsliv. Under den perioden kan målgruppen tacka nej till eventuella erbjudanden om arbete, utan att det medför ekonomiska sanktioner.
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201222.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar