måndag 12 mars 2018

Europe turning.

Filling Europe with barbarians will turn Europe barbarian.

Terrible here in Sweden.

Terrible here in Sweden. People voting for different Majority each General election. Still increasingly Islamic.

onsdag 7 mars 2018

Lack of knowledge in the West about Islam.

There seems to be lack of knowledge in Europe and the West about Islam.
Schools and organisations should teach better about Islam, islamic belief that Islam is above everything and everyone, efforts to invade Europe historically and today and the consequences of Islam in a country and that Islam not has changed.

måndag 5 mars 2018

Will Europe follow Italy, Austria and the Visegrad group?

Congratulations Italy. Will others follow? How long will Germany and France follow the wrong direction?
Without Germany and France there will be no Europe.
Better building churches in the Arabstates instead of mosques in Europe and U.S.A.

måndag 5 september 2016

When will the arabstates manage on their own?

Will there ever be peace in the muslim majority World? When will the fighting end?


How many more men from USA, Europe and the Western World will have to die on the soil of muslim majority countries before there will be peace?


How many migrants from the Muslim World will there be in the Western World?  How many mosques?
Will it go on forever?

How many muslims will there be in Europe so many pouring into the continent?
How many into all the Western World? Why so many men? Do not women suffer from war and lack of food and water?

Why are there no women escaping the muslim majority World on their own?
Why do muslim women follow their men and the same ideology as in the country they say they are escaping?
Why go on living according to the same rules as in the countries left behind?

Why do muslim men escape their countries instead of fighting against terrorists?
Why do westerners and those not muslims fight against terrorists instead of the men leaving? Why do not muslim men in the Western World train themselves and go to their countries fighting as soldiers in order to free their homelands fromt terrorism and terrorists?

How much money will Europe, U.S.A. and all the Western World have to pay to help the muslim majority World?
Why is there no change despite all help? When will it all end and how?

What is the point helping a few coming to Europe and USA, so many left behind?
Why helping a few from countries with a majority muslims becoming majority in the non-muslim World?

Why changing not muslim countries into majority muslim countries? If not in order to destroy the non muslim World.
Strange that UN, EU and Governments in the Western World allow.

lördag 3 september 2016

FN:s konvention och verkligheten om barns rättigheter.

Hur stämmer verkligheten med FN:s barnkonvention?


Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
 Fråga :
1. Kommer majoritet manliga och muslimer från Afghanistan och Afrika.
2. Kvinnorna är kvar. Fast de är förtryckta. 
3. Majoriteten kvinnor som kommer liksom männen följer islam.
4. Minoritet judar och kristna och andra utan politiskt inflytande i länder med muslimsk majoritet. 
 5. Det görs ingen ålderskontroll. Godtas bara det, som personen ifråga påstår. Skillnad i kontroll mot befolkningarna i de länder, som det kommer så många unga män till från arabvärlden.

 

Kan inte kallas att ha samma rättigheter och lika värde.


Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
Fråga : Hur är det med alla de, som inte får komma och främst flickor? Lider de inte av krig och nöd som pojkar? Är det bara någras bästa som räknas och främst pojkar och islamtrogna?

 Vilka barns bästa? När det mest kommer unga män och muslimer.

  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.      
  • Fråga. Varför så få flickor från den islamska världen till den icke-muslimska?

Kan inte påstås att varje barn har samma rätt.

  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet.
  • Fråga: Bara pojkar som får uttrycka åsikter? Vilken kritik existerar i islamska länder? Vilken yttrandefrihet råder där? Bara islam är tillåtet.

Kan inte kallas yttrandefrihet.

Helping Africa and the Arabstates instead of Europe.


Neither Africa, the Middle-East nor Asia suffered attacks by the Nazi regime. Nor were they occupied by Soviet-Union like european states.


EU was meant for Europe. Now Eu is helping arabstates and the muslim majority world instead of european countries in need.  This is unjust and should not be.

Why is not Africa developing? Why are not the arabstates? Instead populations and problems only are increasing despite of so much help.
Africa and the Arab states rely on and seems to depend on help from Europe as well as from U.S.A. and the rest of the Western World instead of developing. It seems as if they will never manage to support themselves.

African and Arabstates not helping each other. Just fighting each other and others. Seemingly for ever.
The support from developed countries not changing things to the better. Things just growing worth Taking what in fact belongs to Europe.

Neither Africa nor any muslim majority nation suffered Naziockupation. Still they get support instead of countries attacked by the Nazi regime and suffering Soviet Union communist terror.

Muslim countries are  against the same as the Nazis were. Still getting that much help instead of countries in Europe suffering from Nazism and Communism.

It is unacceptable of EU demanding from countries in Europe suffering from attacks by the Nazis and ockupation by Soviet Union to help countries being dictatorships oppressing the same as the Nazis and Soviet Union.

It is not fair. Juncker and EU today attacking Europe as the Junkers-Stukas during the WW2. History repeating itself.